| Home | Contact | Doelstelling | Beleidsplan | Jaarverslagen | Financiële jaarverslagen |Bereikte posities door sponsoring
* Stichting Global Dermatology is ontstaan door opheffing van Stichting Polderma in Emmeloord en Stichting Tropen-Dermatologie in Munnekeburen.
De inkomsten bestaan uit een eenmalige gift van deze twee stichtingen, uit bijdragen van Nederlandse dermatologen werkend in ontwikkelingslanden en uit donaties.


De gelden worden in de eerste plaats besteed aan activiteiten in ontwikkelingslanden en in mindere mate in Nederland.

* Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen om de gang van zaken, het algemene en het financiële beleid te bespreken.
Tijdens de bestuursvergadering in juni worden de balans en de staat van baten en lasten over het vorige boekjaar opgemaakt en vastgesteld.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.


* Stichting Global Dermatology gaat uit van kleinschaligheid en betrokkenheid.

* De stichting is direct betrokken bij dermatologisch onderwijs in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Tanzania en Ethiopië en tevens bij armoededermatologie en lepraonderzoek in Brazilië.
In het bijzonder is er samenwerking met het Regional Dermatology Training Center in Moshi, Tanzania, de Ayder University, Makelle, Ethiopië en het Instituto Lauro de Souza Lima in Bauru, SP, Brazilië.
Onderzoek aan deze instituten wordt gesteund.


* In Europa wordt samengewerkt met dermatologen uit o.a. Engeland, België, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

* Voor dermatologen in ontwikkelingslanden worden mogelijkheden geschapen om onderwijs aan gespecialiseerde instituten te volgen, en deel te nemen aan nascholing.

* Europese dermatologen kunnen een bijdrage ontvangen voor onderzoek, voor werk in de tropen of voor het houden van voordrachten voor collega's binnen het kader van tropendermatologie.

* Publicaties op het gebied van tropendermatologie worden zowel qua inhoud als financieel ondersteund.